Μοντελοποίηση χρηστών

Η μοντελοποίηση χρηστών ασχολείται με μεθόδους δυναμικής εξατομίκευσης του λογισμικού στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια

Πρόκειται για τα video games τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διασκέδαση και εκπαίδευση μαζί.

Μηχανική μάθηση

Περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αφορά αλγορίθμους και μεθόδους που επιτρέπουν στους υπολογιστές να «μαθαίνουν».

Προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας

Ένα προσαρμοστικό σύστημα διδασκαλίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να αναγνωρίζει διδασκόμενους-χρήστες, να χρησιμοποιεί μηχανισμούς για να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με αυτούς και να προσαρμόζει την διδακτική στρατηγική του για το μέλλον.

Συνεργατική μάθηση

Προσέγγιση που αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στην τάξη μέσα από ακαδημαϊκές και κοινωνικές εμπειρίες μάθησης.

Authoring tools

Αποτελούν προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα σε μη προγραμματιστές να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Intelligent Tutoring Systems

Πρόκειται για εκπαιδευτικές εφαρμογές που έχουν σκοπό να παρέχουν άμεσα οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες στους μαθητές χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση από κάποιο εκπαιδευτικό.